Svetainės naujienos

Informacija apie mokymus

by Renata Kondratavičienė -

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas pradeda įgyvendinti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro finansuojamą Šiuolaikinio pedagogo kompetencijų plėtros” mokymų programą, skirtą klasių vadovams, visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniams specialistams.

Tikslas – plėtoti pedagogų pilietiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, konfliktų valdymo, mokinio pažinimo, kompiuterinio raštingumo, fizinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas, siekiant efektyvinti mokyklos veiklą.

Uždaviniai:

1. Gilinantis į lygių ugdymosi galimybių sampratą, principus, reglamentavimą, ugdytis gebėjimą identifikuoti diskriminacines apraiškas ugdyme ir rasti individualią prieigą prie kiekvieno vaiko.

2. Formuoti teigiamą pedagogų požiūrį į mokinių individualius gebėjimus ir poreikius. Tobulinti pamokos valdymo kompetencijas.

3. Stiprinti pedagogų gebėjimą tinkamai parinkti ir taikyti inkliuziniam ugdymui(si) efektyvias ugdymo(si) strategijas.

4. Naudojant mediacijos įrankius, patobulinti efektyvaus klasės valdymo kompetenciją.

5. Skatinti pedagogus aktyviau naudoti virtualias mokymosi aplinkas ugdymo(si) procese. 

6. Stiprinant fizinio raštingumo ugdymo gebėjimus, formuoti mokyklos bendruomenės fizinės saviugdos poreikį.

7. Plėtoti pedagogų ir mokinių verslumo ugdymosi kompetenciją.

Mokymų struktūra:

Mokomos dvi dalyvių grupės: klasių vadovai (25 dalyviai) ir visų pakopų  mokytojai, pagalbos mokiniams specialistai: socialiniai pedagogai, logopedai, mokytojo padėjėjai ir kt. (25 dalyviai)

Dalyviai kelia kompetenciją 120 akademinių valandų mokymuose (6-iuose skirtinguose po 20 ak..val. trunkančiuose  moduliuose):

·        Efektyvus mokinių konfliktų valdymas, taikant mediacijos metodą. Modulio vadovas PDF lektorius V.Šoblinskas;

·        Fizinio raštingumo ugdymas sveikos gyvensenos pagrindu. Modulio vadovė PDF lektorė V.Gerasimovičienė;

·        Lygių ugdymo (si) galimybių kūrimas multikultūriniame kontekste. Modulio vadovė profesorė I.Zaleskienė;

·        Pagalba vaikui, patiriančiam ugdymo(si) sunkumų. Modulio vadovė PDF lektorė L. Narkevičienė;

·        Verslumo gebėjimų ugdymas. Modulio vadovė EKF lektorė D. Prūsaitienė;

·        Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas ugdymo(si) procese. Modulio vadovė PDF lektorė. R.Kondratavičienė.

 

Numatomi rezultatai. Pedagogai įgis ir patobulins pilietiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, konfliktų valdymo, mokinio pažinimo, kompiuterinio raštingumo, fizinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas.

Kursai vyksta Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete (Palydovo 29, 225 ir 446 auditorijose), derinant auditorinę ir e- mokymosi formas. Mokymų pradžia 14 val.  Abiejų grupių (Nr.1. Klasių auklėtojų ir Nr.2. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų) mokymų įgyvendinimo grafikai pridedami.


Plačiau skaitykite čia https://pdf.viko.lt/pradedame-igyvendinti-kvalifikaciju-ir-profesinio-mokymo-programa-siuolaikinio-pedagogo-kompetenciju-pletros/


Mokymų koordinatorius V.Šoblinskas

+37069877935